Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Podle hořlavosti
Kód Vysvětlivka
1) N a ř í z e n í v l á dy č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.
O Extrémně hořlavý (F+)
I Vysoce hořlavý (F)
II Hořlavý
2) ČSN 65 0201 H o ř l a v é k a p a l i n y, Provozovny a sklady.
III Hořlavina 3. třídy nebezpečnosti
IV Hořlavina 4. třídy nebezpečnosti
- Přípravek není hořlavý
3) Další specifická rizika
X Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí
Y Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.
- - Nezařazeno  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]