Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Klasifikace přípravku podle toxicity
Kód Vysvětlivka
1) Přípravky uvedené v části A - abecední seznam přípravků s platnou registrací jsou od 01.01.2000 označovány podle Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. následovně:
T+ Vysoce toxický
T Toxický
Xn Zdraví škodlivý
Xi Dráždivý
C Žíravý
- Přípravek není posuzován jak výše uvedeno
2) Přípravky uvedené v části C - abecední seznam přípravků jejichž platnost registrace skončila, ale je povoleno je spotřebovat, byly do 01.01.2000 označovány podle Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví následovně:
ZNJ Zvláště nebezpečný jed
OJ Ostatní jed
Ž Žíravina
S Možný sensibilizátor
- Přípravek není posuzován jak výše uvedeno
# Přípravek nebyl klasifikován
Vzhledem k tomu, že platnost registrace u těchto přípravků skončila, a tyto nesmějí být dále vyráběny ani dováženy, jedná se u nich pouze o povolené spotřebování stávajících zásob. Tyto přípravky je možno spotřebovat v souladu s návodem na použití uvedeným na jejich etiketě po dobu výrobcem garantované použitelnosti od vyznačeného data výroby. Z výše uvedených důvodů nebudou tedy tyto přípravky přeznačovány a na jejich etiketách se může vyskytovat označení ZNJ, OJ a Ž.  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]