Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Komerční úprava výrobku
Kód Formulační úprava výrobku Vysvětlivka
AB Návnada ze zrn Speciální forma návnady
AE Aerosolový dávkovač Nádobka obsahující pesticid, který je po otevření ventilu dispergován ve formě jemných kapének nebo částic, obvykle pomocí hnací látky
AI Účinná látka Definice obsažena v názvu
AL Kapalina k aplikaci bez ředění Kapalina k aplikaci bez ředění, doposud specifickým kódem neoznačená
AP Prášek k aplikaci bez ředění Prášek k aplikaci bez ředění, doposud specifickým kódem neoznačený
BB Návnada ve formě bloku Speciální forma návnady
BR Briketa Pevný blok (briketa) určený k řízenému uvolňování účinné látky do vody
CB Koncentrovaná návnada Pevná látka nebo kapalina určená ke zředění před použitím jako návnada
CF Suspenze kapsulí k moření osiva Stálá suspenze kapsulí v kapalině k aplikaci na osivo přímo nebo po zředění
CG Zapouzdřené granule Granule s ochranným potahem nebo granule s potahem, řídicím uvolňování účinné látky
CL Kapalina nebo gel účinkující dotykově Pesticid ve formě kapaliny nebo gelu k přímé aplikaci nebo k aplikaci po zředění v případě gelu
CP Prášek účinkující dotykově Pesticid v podobě prášku k přímé aplikaci
CS Suspenze kapsulí Stabilní suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití po zředění vodou
DC Dispergovatelný koncentrát Homogenní kapalina k aplikaci jako disperze pevné látky po zředění ve vodě
DP Popraš Volně tekoucí prášek vhodný k poprašování
DS Prášek k suchému moření osiva Prášek k aplikaci v suchém stavu přímo na osivo
DT Tablety pro přímou aplikaci Tablety k aplikaci po jednotlivých kusech přímo na pole a/nebo na vodní prostranství bez přípravy postřikovací kapaliny (roztoku nebo disperze)
EC Emulgovatelný koncentrát Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou
ED Kapalný nosič elektrického náboje Speciální kapalina pro aplikaci elektrostatickým (elektrodynamickým) postřikem
EG Emulgovatelné granule Granule, které jsou po rozpadu ve vodě určeny k aplikaci účinné látky ve formě emulze typu olej ve vodě. Mohou obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady.
EO Emulze typu voda v oleji Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami vodného roztoku pesticidu, dispergovanými ve spojité kapalné organické fázi
ES Emulsní mořidlo osiva Stabilní emulze k moření osiva použitelná přímo nebo po zředění
EW Emulze typu olej ve vodě Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojité vodní fázi
FD Dýmovnice - plechovka Speciální forma vyvíječe dýmu
FG Jemné granule Granule o velikosti částic v rozmezí od 300 do 2500 mikrometrů
FK Dýmovnice - svíčka Speciální forma vyvíječe dýmu
FP Dýmovnice - patrona Speciální forma vyvíječe dýmu
FR Dýmovnice - tyčinka Speciální forma vyvíječe dýmu
FS Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva Stabilní suspenze k moření osiva, použitelná přímo nebo po zředění
FT Dýmovnice - tablety Speciální forma vyvíječe dýmu
FU Dýmovnice Hořlavý pesticid, zpravidla pevná látka, která po zapálení uvolňuje účinnou látku (účinné látky) v podobě dýmu
FW Dýmovnice - pelety Speciální forma vyvíječe dýmu
GA Plyn Plyn v tlakové láhvi nebo v jiné tlakové nádobě
GB Granulovaná návnada Speciální forma návnady
GE Přípravek uvolňující plyn Přípravek obsahující látky, které chemicky reagují za vzniku plynu
GF Gel pro moření osiva Homogenní želatina k přímému moření osiva
GG Makrogranule Granule o velikosti částic v rozmezí od 2000 do 6000 mikrometrů (2-6 mm)
GL Emulgovatelný gel Želatina k aplikaci ve formě emulze ve vodě
GP Flo-popraš Velmi jemný prášitelný prášek k aplikaci ve sklenících pomocí stlačeného vzduchu
GR Granule Volně tekoucí pevné granule o definovaném rozmezí velikosti granulí, pro přímé použití
GS Mazadlo Velmi viskózní látka, založená na oleji nebo tuhém tuku
GW Ve vodě rozpustný gel Želatina k aplikaci jako vodný roztok
HN Koncentrát pro termické zmlžování Koncentrát vhodný k aplikaci zařízením pro termické zmlžování, buď přímo nebo po zředění
KK Kombinované balení pevná látka/kapalina Pevná látka a kapalná látka, obsažené odděleně uvnitř jednoho zevního obalu, určené k současné tank-mix aplikaci
KL Kombinované balení kapalina/kapalina Dvě kapaliny, obsažené odděleně uvnitř jednoho zevního obalu, určené k současné tank-mix aplikaci
KN Koncentrát ke studenému zmlžování Koncentrát vhodný k aplikaci pomocí zařízení pro studené zmlžování buď přímo nebo po zředění
KP Kombinované balení pevná látka/pevná látka Dvě pevné látky obsažené odděleně v jednom zevním obalu, určené k současné tank-mix aplikaci po zředění.
LA Lak Kapalná filmotvorná směs na bázi rozpouštědla
LS Roztok k moření osiva Čirá až opalescentní kapalina k moření osiva a to buď přímo nebo jako roztok účinné látky po zředění vodou. Kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady.
ME Mikroemulze Čirá až opalescentní olej a vodu obsahující kapalina, určená k aplikaci přímo nebo po zředění vodou, kdy může vytvořit zředěnou mikroemulzi nebo obvyklou emulzi
MG Mikrogranule Granule o velikosti částic v rozmezí od 100 do 600 mikrometrů
OF Suspenze mísitelná s olejem Stabilní suspenze účinné látky (účinných látek) v kapalině, určená k použití po zředění organickou kapalinou
OL Kapalina mísitelná s olejem Homogenní kapalina, určená pro aplikaci po zředění organickou kapalinou
OP Prášek dispergovatelný v oleji Prášek určený pro aplikaci ve formě suspenze po disperzi v organické kapalině
PA Pasta Filmotvorná směs na bázi vody
PB Návnada ve tvaru destičky Speciální forma návnady
PC Gelový nebo pastovitý koncentrát Pevná látka, určená pro aplikaci ve formě gelu nebo pasty po zředění vodou
PO Přípravek pro aplikaci politím Roztok k polévání kůže živočichů velkým objemem (obvykle více než 100 ml na živočicha)
PR Rostlinná tyčinka Malá, obvykle několik málo cm dlouhá tyčinka, o průměru několika málo mm, obsahující účinnou látku
PS Osivo potažené pesticidem Definice obsažená v názvu
RB Návnada k přímému použití Návnada určená k tomu, aby přilákala cílového škůdce a aby jím byla pozřena (speciální formy: BB, AB, GB, PB, SB)
SA Přípravek pro bodovou aplikaci Roztok pro bodovou aplikaci na pokožku živočichů v nízkém objemu (obvykle méně než 100 ml na živočicha)
SB Návnada ze zbytků potravy Speciální forma návnady
SC Suspenzní koncentrát Stabilní suspenze účinné látky (účinných látek) v kapalině, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená pro použití po zředění vodou
SE Suspo emulse Heterogenní kapalina sestávající ze stabilní disperze účinných látek ve formě pevných částic a drobných kulových kapének ve spojité vodné fázi
SG Ve vodě rozpustné granule Granule určené k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě. Mohou obsahovat ve vodě nerozpustné inertní přísady.
SL Rozpustný koncentrát Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou. Tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady.
SO Rozestírací olej Olej určený k vytvoření povrchové vrstvy po aplikaci na vodní hladinu
SP Ve vodě rozpustný prášek Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě. Může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady.
SS Vodorozpustné práškové mořidlo osiva Prášek, který se před aplikací na osivo rozpustí ve vodě
ST Tablety rozpustné ve vodě Tablety určené k použití po jednotlivých kusech, k přípravě roztoku účinné látky po rozpadnutí ve vodě. Mohou obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady.
SU Suspenze pro aplikaci ve velmi nízkých objemech (ULV) Suspenze pro přímé použití zařízením pro ULV
TB Tablety Tabletované pevné látky jednotného tvaru a rozměrů i hmotnosti. Obvykle válcové útvary o výšce menší než průměr, s plochými nebo vypouklými stěnami (speciální tvary tablet: DT, ST, WT).
TC Technický materiál Výsledný produkt výrobního procesu, obsahující účinnou látku a doprovodné nečistoty. Může obsahovat malá množství nezbytných aditiv.
TK Technický koncentrát Výsledný produkt výrobního procesu, obsahující účinnou látku a doprovodné nečistoty. Může obsahovat malá množství nezbytných aditiv a vhodná ředidla. Je určen pouze pro komerční výrobky.
UL Kapalina pro aplikaci ve velmi nízkých objemech (ULV) Homogenní kapalina pro přímé použití zařízením pro ULV aplikaci
VP Přípravek uvolňující páry Přípravek obsahující jednu nebo více těkavých účinných látek, jejichž páry jsou uvolňovány do vzduchu. Rychlost odpařování je obvykle regulována použitím vhodných formulací anebo odparníků.
WG Ve vodě dispergovatelné granule Granule určené k aplikaci po rozpadu a rozptýlení ve vodě
WP Smáčitelný prášek Prášek určený k použití ve formě suspenze po rozptýlení ve vodě
WS Ve vodě dispergovatelný prášek pro polosuché moření osiva (slurry) Prášek určený k rozptýlení ve vodě ve vysoké koncentraci před aplikací na osivo při polosuchém moření
WT Ve vodě dispergovatelné tablety Tablety určené k použití po jednotlivých kusech ve formě disperze účinné látky po rozpadu ve vodě
XX Ostatní Další prozatimní označení všech ostatních formulací, jejichž definice nejsou výše uvedeny
X08 Otruby Pohyblivá stadia ve směsi s otrubami nebo inertním nosičem
X19 Vermikulit Pohyblivá stadia ve směsi s vermikulitem
X21 Volně Dospělci volně bez nosiče
X22 Volně, piliny Parazitované mšice ve směsi s pilinami; parazitované mšice nebo imaga mšicomarů volně
X13 Piliny Vývojová stadia ve směsi s pilinami
X04 Inertní nosič Invazní larvy v inertním materiálu nebo jílu
X11 Papírové kartičky Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách
X12 Papírové tubičky Parazitovaná puparia molic v papírových tubičkách
X07 Letorosty Všechna vývojová stadia na letorostech
X15 Plstěné pásky Diapauzní samice adjustované v plstěných páskách
X01 Dřevitá vata Brouci adjustovaní v dřevité vatě
X14 Pohankové plevy Larvy a imaga ve směsi s pohankovými plevami a vermikulitem
X05 Kartonové kapsle Parazitovaná vajíčka motýlů v kartonových kapslích
X23 Vermikulit, piliny Kukly a imaga ve směsi s vermikulitem nebo pilinami
X24 Letorosty, plstěné pásy Všechna vývojová stadia na letorostech nebo diapauzní samice adjustované v plstěných pásech
X25 Papírové karty, tubičky Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách nebo v tubičkách
X26 Piliny, plstěné pásky Vývojová stadia ve směsi s pilinami nebo diapauzní samice adjustované v plstěných páskách
X27 Polystyrenové kapsle v blocích Parazitovaná vajíčka motýlů v polystyrenových kapslích v blocích
- Přípravek není klasifikován Přípravek není klasifikován  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]