Registr přípravků - stav k 17.09.2003  Podle přípustnosti použití v 2. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů
Kód Vysvětlivka
Podle přípustnosti použití ve 2. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů: viz Směrnice č. 51/1979 Sb., Hygienické předpisy o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží, příkaz ministra zemědělství a výživy ČSR ze dne 15.12.1978 čj. 3594/78-11 ke snížení zemědělského znečišťování zdrojů podzemních a povrchových vod (Věstník MZVž ČSR 3/79) a instrukce MZVž ČSR ze dne 25.02.1987 čj. 795/85-410 k hospodaření zemědělských organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů. V 1. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů jsou z používání vyloučeny všechny přípravky. Pro použití v ostatních pásmech jsou přípravky rozděleny do následujících skupin a jejich použití je upraveno takto:
PHO1 Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo).
PHO2 Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. (Pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky, b) použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod, d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků.
PHO3 Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé celé 2. pásmo).
PHO4 Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán).
PHO5 Přípravek je vyloučen z použití v celém 2.pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv), určených pro výrobu dětské výživy. V případě nutného použití přípravků na bázi atrazinu na jednotlivých pozemcích ležících ve 3. PHO vodárenských nádrží podá zemědělský podnik žádost o výjimku u místně příslušného orgánu hygienické služby s tím, že zabezpečí sledování průsaku atrazinu, a to před podáním žádosti o výjimku a průběžně po aplikaci. Aplikaci je možné podle daných místních podmínek připustit v dávce odpovídající spodní hranici povoleného rozmezí dávkování. Aplikace nelze připustit na pozemcích, které se svažují směrem k vodotečím a vodním nádržím (schváleno MZ ČSR pod číslem HEM 343.3-8.2.89 ze dne 14.03.1989). Ve zvláštních případech, na které je upozorněno v technických normách a etiketách přípravků, se omezení může týkat i širšího rozsahu.
PHO6 Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.
- Použití není omezeno.
- - Přípravek zatím není zařazen z hlediska použitelnosti v PHO.  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]